સ્લટી માતાએ ગુજરાતી સક્સ તેના પુત્રને કોમ્પ્યુટરમાં ઝેડરોટિટ થવા દીધો ન હતો અને તેના ટોટીને કાઠીમાં નાખ્યો હતો.

સ્લટી માતાએ ગુજરાતી સક્સ તેના પુત્રને કોમ્પ્યુટરમાં ઝેડરોટિટ થવા દીધો ન હતો અને તેના ટોટીને કાઠીમાં નાખ્યો હતો. સ્લટી માતાએ ગુજરાતી સક્સ તેના પુત્રને કોમ્પ્યુટરમાં ઝેડરોટિટ થવા દીધો ન હતો અને તેના ટોટીને કાઠીમાં નાખ્યો હતો.
06:03
433
2023-05-02 14:17:40